Ključna područja praćenja, izvještavanja i zalaganja za promjene

Unapređenje okvira odgojno-obrazovnih politika  i ishoda odgojno-obrazovnih procesa:

 • provedba Strategije znanosti, obrazovanja i tehnologije (godišnji akcijski plan praćen prijedlogom proračuna i godišnjim izvještajima),
 • izgradnja normativnog, financijskog i operativno-provedbenog okvira za provedbu Cjelovite kurikularne reforme,
 • eksperimentalno uvođenje i provedba kurikuluma proizašlih iz Cjelovite kurikularne reforme u 60 škola u školskoj godini 2017./2018. (priprema i usavršavanje učitelja i nastavnika za eksperimentalnu provedbu),
 • sustavno i kvalitetno uvođenje GOO u osnovne i srednje škole međupredmetno,
 • postupno uvođenje GOO-a kao posebnog obveznog predmeta najmanje jednu godinu u osnovnoj školi te u srednjoj školi,
 • kvalitetna i sustavna priprema učitelja za provedbu GOO kroz programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja uz dostupnost relevantne literature i materijala za učitelje i nastavnike na mrežnim stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje.
 • usvajanje Strategije obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja s posebnim naglaskom na stimuliranje uključenosti u programe cjeloživotnog učenja i stručnog usavršavanja nakon završenog formalnog obrazovanja na način da se do 2020. dostigne barem polovica uključenosti jednaka prosjeku EU,
 • izvršenje mjera plana razvoja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Financijska i kadrovska ulaganja:

 • godišnje praćenje povećanja ulaganja u obrazovanje i znanosti na 6% BDP do 2020. godine, te 7% do 2030. godine,
 • praćenje korištenja sredstava Europskog socijalnog fonda namijenjenih reformi obrazovanja temeljem kvalitetnih i dobro planiranih strategija, rezultata i indikatora, te sudjelovanje u programiranju fondova za 2020.,
 • rast kadrovskih i stručnih kapaciteta u institucijama obrazovnih vlasti,
 • osiguranje stabilnog proračunskog financiranja mjera koje osiguravaju inkluziju (pomoćnici u nastavi, dodatno učenje hrvatskoj jezika i ostalo).

Demokratizacija sustava upravljanja školama:

 • stvaranje poticajnog okruženja i normativnog okvira za demokratizaciju sustava upravljanja školama,
 • praćenje provedbe sustava profesionalnog razvoja učitelja te sustav licenciranja učitelja,
 • praćenje provedbe sustava licenciranja ravnatelja oslobođenog utjecaja politike.

Kvaliteta i uključivost odgoja i obrazovanja:

 • podrška osnivanju i radu interkulturne škole u Vukovaru kao dodatnog modela obrazovanja posebno primjerenog u višeetničkim zajednicama,
 • razvoj i provedba modela inkluzije u obrazovni sustav djece izbjeglica i djece migrantskog podrijetla,
 • poticaj i praćenje prilagodbe sustava potrebama djece iz skupina u riziku od socijalne isključenosti te djeci s invaliditetom, teškoćama i posebnim potrebama.

Decentralizacija

 • Unaprjeđenje stručnog i autonomnog rada Agencije za odgoj i obrazovanje usmjeren ka uspostavi sustava razvoja kvalitete, odgovornog upravljanja u svrhu postizanja kvalitetnih učinaka u obrazovnom sustavu i odgovornom trošenju javnih sredstava.
 • Izrada standarda, procedura i kriterije za programe stručnog usavršavanja učitelja koje provode vanjski dionici, organizacije i ustanove, kao i za programe suradnje škola i organizacija civilnog društva usmjerene na učenje zalaganjem u zajednici. U stručnom timu koji razmatra ostvaruju li programi postavljane standarde trebaju biti neovisni stručnjaci.

Praćenje rada sljedećih institucija i tijela:

 • Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (u odnosu na sve gore navedeno),
 • Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje,
 • Povjerenstva za provedbu Strategije znanosti, obrazovanja i tehnologije,
 • Agencije za odgoj i obrazovanje,
 • Sabora RH (Saborski odbor za obrazovanje, mlade i sport i dr.),
 • Vlade RH.

Obrazovna zviždaljka je svojevrsni alat kojime želimo:

 • redovito pratiti promjene i provedbu zakonodavno-strateškog okvira obrazovne politike
 • redovito pratiti ključne promjene u praksama odgojno-obrazovnih institucija te potrebe svih aktera odgojno-obrazovnih procesa (od učenica/ika, preko učitelja/ica, nastavnica/ika, stručnih suradnica/ika i drugog osoblja) te ravnatelja/ica, sve do roditelja i lokalne zajednice,
 • bilježiti, dokumentirati, izvještavati o razvojnim primjerima, uspjesima i praksama koje mogu služiti kao pozitivan primjer za razvoj odgovarajućih obrazovnih praksi,
 • izvještavati o praksama koje ugrožavaju napredak odgojno-obrazovnog sustava, praksama koje ugrožavaju pojedince i društvene grupe kako u obrazovnom sustavu tako i izvan njega posljedicom njegova utjecaja,
 • izvještavati i reagirati na štetne političke odluke i intervencije u odgojno-obrazovnom sustavu suprotne razvojnim pogledima za 21. stoljeće, te
 • predlagati promjene u obrazovanju koje potiču njegovu decentralizaciju, demokratizaciju, participativnost sudionika/ica odgojno-obrazovnih procesa, koherentnost obrazovnih politika i suradnju svih odgojno-obrazovnih aktera,
 • osnaživati sudionice/ike obrazovnog sustava na razvoj kritičkog mišljenja i primjenu kritičke pedagogije u svakodnevnom radu odgojno-obrazovnih institucija,
 • informirati i senzibilizirati širu javnosti i medije o sprezi odgojno-obrazovnih procesa i društveno-političkoga stanja te okupljati podršku za promjene koje grade kvalitetnije šanse novim generacijama.

Ovaj alat dio je višegodišnjih napora i zalaganja za:

 • etabliranje obrazovanja kao javnog i zajedničkog dobra,
 • afirmiranje prava na obrazovanje kao prava koje neposredno doprinosi demokratskoj društvenoj promjeni,
 • poticanje pluralizma u obrazovanju kao dio demokratskih društvenih promjena,
 • suradnju organizacija civilnoga društva i obrazovnih vlasti.